Sıkça Sorulan Sorular
Anasayfa » MEDYA » Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
1. Serbest bölgelerde yabancı firmalar faaliyette bulunabilir mi?

Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek firmalar için yabancı sermaye sınırlaması yoktur. %100 yabancı sermayeli bir firma serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir.

2. Serbest bölgelerde kar transferi var mı?

Serbest Bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

3. Serbest bölgeler ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında yapılan ticaret, dış ticaret rejimine tabi midir?

Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.

4. Üretim konulu faaliyet ruhsatı sahibi bir firmanın vergi avantajları nelerdir?

Üretim konulu faaliyet ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren firmaların Serbest Bölgelerde ürettikleri ürünlerin satışından elde ettiği kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. 6 Şubat 2004'ten önce kurulan şirketler için bu istisna faaliyet ruhsat süresi sonuna kadardır. 6 Şubat 2004'ten sonra yeni kurulan ve ruhsatını yenileyen firmalar için Avrupa Birliğine girdiğimiz yılın vergilendirme dönemi sonuna kadardır.

Serbest Bölgelerde üretim yapan firmalar ürettikleri ürünlerin %85' den fazlasını yurtdışına satmaları halinde üretim faaliyetinde çalıştırdıkları personel için gelir vergisi istisnasından yararlanacaklardır.

Serbest Bölgede çalışan firmalar gerek yurtiçinden gerek yurtdışından KDV' siz mal satın alabilirler.
Serbest Bölge firmaları yurtdışından getirdikleri mallar için ithalat rejimi uygulanmadığından Gümrük Vergisi, KKDF vb. gibi ithalat masraflarından muaftırlar.

5. Serbest Bölge özel hesap ücreti hangi işlemlerde ve hallerde ödenir?

Yurtdışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 (%0,1), Bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değerleri üzerinden binde 9 (%0,9) oranında Özel Hesap Ücreti alınır. Bu özel hesap ücreti serbest bölge üretim konulu faaliyet ruhsatı sahibi firmalardan ve 6/2/2004 öncesi Faaliyet Ruhsatı alan Kullanıcılardan tahsil edilmektedir.

Yatırım amaçlı olarak yurtdışından getirilen mallar için de Özel Hesap Ücreti tahsil edilmemektedir.

Yurtdışından işlenmek üzere bedelsiz olarak alınan mallar için de Özel Hesap Ücreti tahsil edilmemektedir.

6. Serbest Bölgelerde damga vergisi ve harç istisnası uygulanır mı?

Serbest Bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olmak kaydıyla yapılan işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

7. Serbest bölgelerde yabancı personel çalıştırılabilir mi?

Yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir.

8. Serbest Bölgelerde malların kalış süresine ilişkin bir kısıtlama var mıdır?

Serbest Bölgeye getirilen eşya, herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmadan kalabilmektedir.

9. Serbest Bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin kar dağıtımı yapmaları halinde tevkifat uygulanır mı?

Serbest Bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde, dağıtılan kar payı üzerinden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Karın başka bir ülkeye transferi halinde, iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının ilgili hükümleri dikkate alınması gerekir.

10. Serbest Bölgelerde inşaat ruhsatı ve iskan ruhsatı hangi makam tarafından verilir?

Serbest Bölgelerde yapılacak her türlü inşaatlar için inşaat ruhsatı, inşaata ilişkin diğer izinler ve inşaat aşamasındaki tüm onay ve denetim hizmetleri ile iskan ruhsatı Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

11. Faaliyet ruhsatı başvuru ücreti ne kadardır?

2018 yılında her bir faaliyet için başvuru ücreti 5.000 USD dir.

12. Türkiye ile Serbest Bölge arasında yapılan mal teslimlerinin KDV uygulanır mı?

Türkiye’den Serbest Bölgeye mal satışı ihracat rejimine tabi olup, KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisnadır.

Serbest Bölgeden Türkiye'ye yapılan mal teslimlerinde ithalat rejimi uygulanır.

13. Serbest Bölgelerde hangi defterler tutulur?

Türk Ticaret Kanun hükümlerinin gerektirdiği tüm defterler Serbest Bölge kullanıcıları tarafından da tutulmalıdır. Bu defterlerin yanı sıra mal giriş ve çıkışlarının kaydedildiği ayrı bir envanter defteri tutulmaktadır.

14. Serbest Bölgelerde tutulan defterler nereye onaylatılmalıdır?

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tutulan defterler notere onaylatılmalı, mal giriş çıkışlarının kaydedildiği envanter defteri ise Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğüne onaylatılmalıdır.